• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

ประธานสาขา แต่สนับสนุนทุกทาง และให้แนวทางกับผมว่า อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ตกลงธรรมชาติก็ธรรมชาติ ส่วนอาจารย์ศรีราชา ได้กรุณาให้ข้อคิดไว้ว่า อย่าให้เป็นไฟไหม้ฟางเหมือนหลาย ๆ สมาคม อยากให้เป็นการรวมตัวกันด้วยใจรักที่จะเกาะกลุ่มกัน  เพื่อประโยชน์ของสมาคมและมหาวิทยาลัยจริง ๆ มากกว่ามารวมกัน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ตอนนั้นยอมไปก่อน อ่อนเข้าไว้ ไม่เสียหลาย ใจเย็น ๆ ซึ่งท่านประธานสาขาฯ ก็ได้นำเรื่องจัดงานวันรพีเข้าหารือในคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้เป็นหลักฐานแก่การจัดกิจกรรมวันรพี  ปี' ๓๒ กรรมการสาขาบางท่านเป็นห่วงว่าหากสาขาฯ รับรองเป็นทางการให้กลุ่มวัดสุทัศน์ฯ เป็นแกนจัดงานนี้แล้ว ทางชมรมนักศึกษา มสธ.กทม. ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดตั้งไว้ และมหาวิทยาลัยจะว่าอย่างไร เพราะกลุ่มวัดสุทัศน์ฯ ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ  กรุงเทพฯ  คล้าย ๆ กับเถื่อนในสายตาของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงให้แก้ปัญหานี้ก่อน บังเอิญผมทราบมาว่า คุณวนิดา ตั้งกิจจารักษ์ ( ผมเคารพมากเช่นเดียวกับคุณวราภรณ์ วงศ์วิเศษ) ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. กทม. มีความเคารพนับถือ พันเอก ( พิเศษ ) บุญเถลิง อนะมาน เป็นส่วนตัวมานานแล้ว โดยคุณวนิดา เรียกพันเอกบุญเถลิงว่า พี่แป๊ะ และแอบสืบจาก กอ. รมน. ว่า พันเอก ( พิเศษ) บุญเถลิง อนะมาน เป็นนายทหารที่ตรงไปตรงมาและเอาจริงเอาไงเอากัน เลยหมดห่วงเรื่องการรวมกลุ่ม ช่วงนั้นเราทุกคนที่เอยนามข้างต้น พบปะกัน โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวัน โดยเฉพาะกับคุณไชยา สุริยันต์ มือขวาพันเอกบุญเถลิง ขอให้รับเงื่อนไขให้กลุ่มวัดสุทัศน์ฯ รวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของชมรมกรุงเทพฯ แต่การจัดงานวันรพี จะสนับสนุนให้พันเอกบุญเถลิง  อนะมาน  เป็นประธานจัดงาน โดยสาขานิติศาสตร์ สนับสนุนอีกทางหนึ่ง

       ท่านประธานสาขาฯ ออกหนังสือเป็นมางการเชิญ ชมรมกรุงเทพฯ กลุ่มวัดสุทัศน์ฯ คุณชัยยง  ดีสมโชค ซึ่งเคยเป็นประธานจัดงานวันรพีปีก่อน คุณอำนาจ ธนะโสภณ และชมรมนักศึกษา มสธ. รอบ ๆ กรุงเทพฯ ไปประชุมที่ห้อง ๒๒๒๑ อาคารวิชาการ  ๒  มสธ. ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๒  เวลา o๙. ๓o  น. การประชุมครั้งนั้น ตกลงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันรพีขึ้น ประกอบด้วย อาจารย์สุรินทร์  ถั่วทอง  ประธานสาขานิติศาสตร์ รศ.ศรีราชา เจริญพานิช ในฐานะผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา คุณชัยยง  ดีสมโชค  คุณอำจาน  ธนะโสภณ  คุณเสฐียร  บุญมีรัตนโนธิน  คุณวันเพ็ญ  บรรจงศิลป์  คุณไพโรจน์  พุ่มเดช  พันเอกบุญเถลิง  อนะมาน  ร.ต.ท.บูรณะ  ศุภชลัชถ์  คุณไชยา  สุริยันต์ กับผมมีมติให้จัดงานวันรพี   ๗   สิงหาคม   ๒๕๓๒   ที่สโมสรทหารบก   สี่เสาเทเวศน์   เวลา   ๑๘.oo - ๒๒  น. มีพันเอกบุญเถลิง  อนะมาน  เป็นประธานจัดงาน โดยต้องเชิญท่านปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ( ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ) และท่านอธิการบดี ( ศ.ดร.เอี่ยม  ฉายางาม ) ไปเป็นเกียรติในงานด้วย จากนั้นก็ประชุมกันเรื่อยมา พวกเราหลายคนอยากให้งานครึกครื้น แต่ผมได้แย้งไปว่า วันที่  ๗  สิงหาคม นั้น แท้จริงคือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพี ควรจัดให้มีเพียงการวางพวงมาลาที่พระรูปของพระองค์ท่าน บริเวณหน้ากระทรวงยุติธรรมตอน  o๗.oo  น. แล้วมาจัดงานลักษณะการสดุดี เทอดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย กับร่วมรับประทานอาหารกันก็น่าจะพอ และความคิดนี้ก็เคยคุยกับ รศ.ศรีราชา และรศ.วิสาร พันธุนะ สมัยที่เป็นประธานสาขานิติศาสตร์ ต่อจาก รศ.ศรีราชา เจริญพานิช เมื่อหลายปีก่อนเหมือนกัน ในที่สุดก็ตกลงกันตามแนวนี้ พันเอกบุญเถลิง อนะมาน ขอออกแรงขอสปอนเซอร์จากเพื่อนที่ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร มา  ๕,ooo  บาท  เพื่อไปขอโขนตอนท้าวมาลีวราชว่าความจากโรงเรียนนาฏศิลป์มาแสดง วันไปติดต่อโขน ก็ไปด้วยกันเดิน ๆ นั่ง ๆ ยืน ๆ คอยผู้มีอำนาจอนุญาตให้โขนซะเมื่อยแล้วเมื่อยอีก ค่อนวันแน่ะ และวันงานพวกเราก็ได้โขนมาแสดงสมใจนึก สวยงามมาก วันนั้นกรรมการจัดงานทุกคนเสียววาบ ๆ เพราะเกรงพวกเราจะไปน้อย แต่พอถึง  ๑๙.oo  น.เศษ  ก็ไปร่วมงานกันคับคั่งพอสมควร ท่านอธิการบดีก็มาร่วมด้วยอย่างเป็นกันเองในช่วง   ๒o.oo  น. และท่านปลัดทบวง มาร่วมงานช่วง  ๒๑.oo  น. จนปิดงานแบบซึ้ง ๆ ฝ่ายเหรัญญิกคือ คุณเบญจวรรณ
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 3
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9