• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

ศรีสุขวัฒนา และคุณวันเพ็ญ  บรรจงศิลป์ ทำงานหนักมากคือ คุมเงินเก่งมาก ขอชมจริง ๆ ทุกท่านเหนื่อยกันมาก พวกเราประทับใจกันเองจนหายเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัดทบวง  ท่านอธิการบดี  พลโทฝังพร  บุญเลี้ยง  นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  คุณวนิดา  ตั้งกิจจารักษ์ ประธานชมรมกรุงเทพฯ  ท่านประธานสาขานิติศาสตร์   ท่านอาจารย์ศรีราชา   ท่านประธานจัดงาน   และคุณไชยา   สุริยันต์  และขอขอบคุณ           คุณเบญจวรรณ  ศรีสุขวัฒนา ที่ช่วยทำกรอบรูปสวยงามมาก ( แพงมากด้วย ) ใส่ภาพองค์รพี แล้วมอบให้สาขานิติศาสตร์ไว้จนบัดนี้

       ฝ่ายเหรัญญิกรายงานว่ามีเงินเหลือจากงานนี้  ๔,๗๓o  บาท  จริง ๆ แล้วคืนนั้นหลายคนที่มาในงานเริ่มคิดถึง คำว่า  ชมรมนิติศาสตร์ บางคนก็คิดเลยไปถึงสมาคมนิติศาสตร์ ผมก็กระพือข่าวนี้ไปทุกแห่งที่ไปสอนและทุกครั้งที่อบรมเข้ม และผมถือว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ร่วมงานทุกคน ได้วัดใจกันมาแล้วระดับหนึ่ง เรียกได้ว่า มีใจและไฟแรง จากงานนี้ก็มาคุยกันต่อว่าน่าจะมีวันของพวกเราที่เป็นของเราจริง ๆ ไม่เกี่ยวกับอะไรเลย ทำอะไรกันก็ได้  รื่นเริงก็ได้ อะไร ๆ ก็ได้ทั้งนั้น  มหาวิทยาลัยเกิด คือ สถาปนาเมื่อ  ๕  กันยายน  ๒๕๒๑  ก็น่าจะดูว่า นิติศาสตร์เกิด คือ ก่อตั้งเมื่อไหร่ แล้วมาถือเป็นวันนิติศาสตร์ดีไหม ทุกคนก็ตกลง  วันนั้นเราทุกคนดีใจมากเลย ผมรีบติดต่ออาจารย์ศรีราชา ตอนดึกทันที อาจารย์รับปากจะค้นให้ ค้นอยู่นาน เพราะมีงานอื่นมากด้วย กว่าจะพบเอกสารทางการจริง ๆ ก็ล่วงเข้าไปเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เป็นราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  หน้า  ๕  เล่ม ๙๗  ตอนที่  ๔o  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๒๓  คือ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดตั้งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตามมาตรา  ๗  วรรคสองแห่ง  พรบ.มสธ.๒๕๒๑ ให้จัดตั้งสาขา " วิชานิติศาสตร์   ขึ้นใน  มสธ." ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ ดร.เกษม  สุวรรณกุล ลงนามในประกาศ โดยให้มีผลตั้งแต่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓  ผมดูกับอาจารย์ศรีราชา แล้วนับนิ้วกันได้  ๑o  ปีพอดี ในปีหน้า คือ ๒๕๓๓  ตอนนั้นหนาวเลยละ  ดีใจมากเหลือเกินเพราะเราเพิ่งได้คนใจถึงกลุ่มหนึ่ง และผมก็อยู่กับคนที่ใจถึงอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างนี้ไม่ลุยตอนนี้จะไปลุยเมื่อไหร่ ตีเหล็กต้องตีร้อน ๆ จึงขอนำเรื่องปรึกษากรรมการสาขาเพื่อจัดงานฉลองนิติศาสตร์  ๑o  ปี คณะกรรมการประจำสาขาวิชาก็ใจถึง  คณาจารย์ทุกท่านก็ใจถึง เหลือเพียง ๒ เดือน ก็จัดงานใหญ่  ประกอบกับต้นปี  คือ  กุมภาพันธ์   ๒๕๓๓   พวกอาจารย์ทุกสาขา  ต้องย้ายที่ทำงานใหม่หมดจากอาคารวิชาการ ๑, ๒  มาอยู่ในที่ปัจจุบัน คือ อาคารวิชาการ  ๓  นิติเราเป็นชั้น  ๕  ก็เลยขอเป็นมติกันว่า เช้า  ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๓๓  มีทำบุญเลียงพระที่สาขานิติใหม่ จำได้ว่าอาจารย์สุพจน์  สุโรจน์  อาจารย์วีรธรรม  เนียมน้ำเพชร ผมและฝ่ายเลขานุการกิจ เป็นฝ่ายพิธีการ นิมนต์พระวัดผาสุกมณีจักร ยืมของวัด ชุลมุนดี เวลา  o๘.๓o - ๑๖.๓o  น. อาจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์  อาจารย์ชนินาฏ  ณ เชียงใหม่  ทำเรื่องจัดอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อหลักสูตรนิติศาสตร์กับสังคมปัจจุบัน ที่อาคารสัมมนา  ๑  ผู้อภิปรายมี  ศ.จำรัส  เขมะจารุ  อาจารย์ประวีณ  ณ นคร  ศ.คนึง  ฤาชัย  อาจารย์ประธาน  ดวงรัตน์  รศ.ประธาน วัฒนวาณิช  รศ.ศรีราชา  เจริญพานิช  เป็นดำเนินการอภิปราย และให้ผมไปติดต่อสถานที่ซึ่ง ท่านอธิการบดี ( ศ.ดร.เอี่ยม  ฉายางาม ) ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร ) คุณชะเอม  นาคสุข ผู้จัดการ  และคุณสังวาลย์  ภักดีนวล  ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารสัมมนา  กับคุณเพี้ยนศรี  ชมภูศรี  แม่บ้าน คุณประภัสสร     นิลวรกุล  หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  อาจารย์ประจวบ  ไชยรักษ์  กับทีม และอาจารย์อธิพร  ศรียมก จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา คุณปิยะนุช  ขวัญงาม กับคุณเรืองยศ  แสงรุ่งศรี  จากงานประชาสัมพันธ์  ได้ช่วยเหลือพวกเรามากจึงขอขอบคุณไว้ในที่นี้อีกครั้ง
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 4
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9