• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

ตังค์มาเตรียมเฉลี่ยด้วย  ๒o,ooo  บาทถ้วน  โทษฐานไปลุ้นเค้า งานนี้จำกันนานแบบซึ้งสุดยอดจริง ๆ เรียกว่า อาจารย์ไม่ทิ้งลูกศิษย์แล้วใครจะไม่รักอาจารย์ล่ะครับ

       จากวันนั้น ก็มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา มี รศ.ศรีราชา  อาจารย์สุรินทร์ กับผม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  คุณสำราญ ถาวรายุศม์  เป็นประธานที่ปรึกษา  คุณผาณิต   พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ  ( มีเมตตาธรรมสูงมาก  ใจถึง  พวกเราซึ้งจริง ๆ ) คุณวราภรณ์  วงศ์วิเศษ  คุณจำนง  คุณเฉลียว  คล้ายหนองสรวง  คุณเลิศสิน  หงษ์แสงไทย  พ.ต.ท.รักชาติ  ขาวกระจ่าง  คุณอำนาจ  ธนะโสภณ  คุณกุญชร  ตันหยง  และคุณชัยยง  เป็นที่ปรึกษา ส่วนกรรมการก็มีชุดเดิมกับเพิ่ม คุณนิรมล  บุษราคำ  คุณมาลินี  ชมเชิงแพทย์  คุณไพบูลย์  ดอนศรีจันทร์  คุณบุญชิต  วจะรักษ์เลิศ  คุณจุไร  ประเสริฐศรี            
คุณสุดารัตน์  เลิศวิทยพนธ์  คุณสงัด  ปัถวี  เป็นกรรมการ

       วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓  ประชุมต่อที่  สโมสรทหารบกอีก มี ร.ต.อ.พากเพียร  ศรีหะรัญ  คุณทนงพันธ์  สัจจมาละ  กับคุณวินัย  เชยเดช  ร่วมประชุมด้วย การประชุมวันนั้นทุกฝ่ายรายงานผลคืบหน้ากันฉับ ๆ มันมาก คือบรรลุเกินเป้าหมายทุกฝ่าย แล้วเราก็ประชุมกรรมการเต็มคณะใหญ่ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์  พวกเราปูพรมทุกทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และใบปลิว โดย  พ.ต.อ.ทวี  คุณวิจิตรา  และคุณเบญจวรรณ  และมีการถ่าย  วีดีโอ  ออกรายการโทรทัศน์  ท่านเลขาธิการ   ก.พ.  ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ( คุณผาณิต )  คุณวนิดา  พ.อ.บุญเถลิง      คุณจำนง  ถ่ายที่สำนักงาน  ก.พ.  สัมภาษณ์  กันสด ๆ แต่ก็หลายคัท สนุกดีท่านออกทีวีกันทุกวัน เผยแพร่ข่าวงานวันละคนสองคน นอกจากนี้ผมได้โทรศัพท์ขอให้คุณสมศักดิ์  สว่างเจริญ  จากกรมประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์อาจารย์ศรีราชา  ทางโทรศัพท์ แล้วออกรายการข่าว  ๗  โมงเช้าก่อนวันงาน  คุณสมศักดิ์  ก็น่ารักมาก เอาไงก็เอากันทันทีเลย แล้วก็ได้ออกอากาศทั่วประเทศยามเช้า เอาฤกษ์เอาชัย ผมต้องขอขอบคุณพี่สมศักดิ์  กับเพื่อน ๆ ที่กรมประชาสัมพันธ์ไว้เป็นอย่างสูง

       พอวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓  อีก  ๓  วันจะถึงงานแล้ว เพิ่งได้คุยกับพี่ศรีสุดา  รัชตะวรรณ ( วงสุนทราภรณ์ )  หลังจากตกลงราคากันแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว ก็หาตัวยาก เพราะพี่ศรีสุดามีงานต่างจังหวัดมาก เราคิดว่าน่าจะมีเพลงนิติศาสตร์  มสธ.  จึง " อ้อน" ขอให้ช่วยแต่งสัก  ๑   เพลง  เป็นเพลงมาร์ชบอกไปตรง ๆ ว่า  ไม่มีตังเลยครับพี่ศรีสุดา ตอบตกลงทันทีว่า " พี่ให้เป็นของขวัญแก่นิติศาสตร์  มสธ." เพลงนี้แต่งทันที โดยคุณอโศก  สุขศิริพรฤทธิ์  ทำนองโดยคุณเสฐียร  ปานคง  แล้วก็เล่นทันวันงานพอดี

       ผมอยากให้วันงานมีความตื่นเต้น และประทับใจ จึงตัดสินใจให้มีความลับพิเศษ ซึ่งรู้เฉพาะประธานจัดงานกับเหรัญญิกเท่านั้น คือ ทำโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการแก่ชาวนิติศาสตร์  มสธ.  คำว่า  "ผู้มีคุณูปการ" นี้  ผมต้องกราบขอบพระคุณ รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา  สาขาศึกษาศาสตร์  มสธ.  ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย  ท่านแต่งกลอนได้ไพเราะมากแล้วยังสวยมาก  สวยนานอีกด้วย  จำได้ว่าวิ่งตามไปทันในลิฟต์ ถามปุ๊บพี่นภาลัยก็แนะว่าใช้คำนี้ละดีแน่  ผมตกลงเลยรีบติดต่อร้าน  นิว  ช.ศิลป์  ๑๓๘   ถนนตีทอง  วัดสุทัศน์  สั่งทำ  ๕  อัน  ราคาอันละ  ๕๕o  บาท  คุณสมนึกทรัพย์แสนดี  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ช่วยแนะนำแบบโล่และร้านให้  โล่นี้ดูสวยงามมากจริง ๆ  ตกลงทำให้แก่ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่ง  ๕  ท่าน  คือ  ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  อธิการบดีผู้ก่อตั้ง  มสธ. ศ.จิตติ  ติงศภัทย์  ปรมาจารย์ทางกฎหมาย  ศ.ไพจิตร  ปุญญพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์พิพัฒน์  จักรางกูร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ  รศ.ศรีราชา  เจริญพานิช    ผู้ต่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ และประธานสาขานิติศาสตร์ท่านแรก ทุกท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงยิ่ง และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณอีกด้วย
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 6
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9