สมาคมนิติศาสตร์ มสธ.
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.555 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 081-9133389 / โทรสาร : 02-5361686

 

 

 

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มสธ.
นาย นางสาว อื่นๆ    ชื่อ นามสกุล
     • สมาชิกกิตติมศักดิ์
     คุณสมบัตื      ผู้ทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร์      ผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลสมาคม
     • สมาชิกสามัญ
     คุณสมบัติ      ผู้ได้รับปริญญา      ผู้ที่เคยศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.      ผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

 

ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า เพื่อให้คณะกรรมการ
สมาคมฯ พิจารณาต่อไปนี้
ข้อ 1. ประวัติส่วนตัว
นาย นาง นางสาว อื่นๆ    ชื่อ นามสกุล
ชื่อ-สกุลเดิมขณะศึกษา (ถ้ามี)
   ชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน  (กรุณาระบุด้วย)
ข้อ 2. ประวัติด้านการศึกษา
     2.1 ศึกษาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      เคยศึกษา / กำลังศึกษา
      ปริญญาตรี ปีการศึกษา
      ปริญญาโท     สาขา ปีการศึกษา
      ประกาศนียบัตร ปีการศึกษา
     2.2 วุฒิการศึกษาอื่น (โปรดระบุ)
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขา
ปีการศึกษาที่จบ
ประเทศ
ตรี
โท
เอก
อื่นๆ
ข้อ 3. สถานที่ทำงาน
     ชื่อสถานที่ทำงาน
     ตำแหน่ง  ลักษณะของงานที่ทำ
     เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน
     แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด
     รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร
     E-Mail:  URL: http://
ข้อ 4. ที่พักอาศัยปัจจุบัน
     เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน
     แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด
     รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทร.มือถือ
     สถานที่ที่ต้ิองการให้ติดต่อ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย อื่นๆ
ข้อ 5. งานอดิเรกที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
ข้อ 6. ข้าพเจ้ามีความสนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ ด้าน :
     กิจกรรมเกี่ยวกับ
     หมายเหตุ: ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมข้างต้น ช่วงเดือน ช่วงวัน
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและยินดียอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ
ทุกประการ ทั้งนี้โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้สมาคมฯนำข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งหมดในใบสมัครนี้เปิดเผยให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้
ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 
สำเนาบัตร (Browse)
รูปถ่าย (Browse)
** ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
** ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ