• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนิติศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.พล.ท.กานต์  พินัยนิติศาสตร์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
2.น.ส.เพ็ญรัศมิ์   บรรจงศิลป์
ตำแหน่ง : อุปนายก (คนที่1)
3. นางพรรณี ศรีวาญิชย์พุฒิ
ตำแหน่ง : อุปนายก (คนที่2)
4. นางกันต์กมล  ทองเนื้อดี
ตำแหน่ง : อุปนายก (คนที่3)
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5