• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนิติศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13. นายกิติศักดิ์  บูรณสมภพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
14. นายอนันต์  ขอพรกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
15. น.ส.กันยา  ศศิบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
16.
ตำแหน่ง :
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5