• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนิติศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. น.ส.พิมพ์ใจ  วิกสิตเจริญกุล

ตำแหน่ง : เลขาธิการ
6. นายสุรศักดิ์  กิตติคุณสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการ
7. น.ท.ปราโมทย์ ประเสริฐศิลป์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
8. นางจรัสศรี  วัชระปิยะโสภณ
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5