• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนิติศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. นายสังเวียน  อยู่เพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายสุเนตร์ เมนะเนตร
ตำแหน่ง : ปฏิคม
11. จ.ท.หญิง ทิตา  แสงพิทักษ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
12. นาย วิเชียร ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5