• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
       ผมยังคงร่วมงานกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ตามปกติ และร่วมงานประชุมใหญ่และเลือกกรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ชุดใหม่  กับท่านปลัดทบวง และอาจารย์ศรีราชา  ที่จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๓๓   ณ  โรงแรมทิพย์ช้าง  เวลา  ๑๙.๑๙  น.  เมื่อสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ตั้งชมรมบัณฑิตครบทุกจังหวัดแล้ว ระหว่างมีงานขันโตกดินเนอร์ ผมเข้าไปกราบเรียนถามเชิงขออนุญาต ท่านปลัดทบวง ถึงการตั้งสมาคมนิติศาสตร์ และท่านบอกว่า " ต่อไปนี้ตั้งได้แล้ว  เพราะมีชมรมพื้นที่ครบหมดแล้ว  สมาคมนิติศาสตร์  จะตั้งก็ตั้งได้แล้ว" ผมดีใจมาก รีบเรียนให้อาจารย์ศรีราชา ทราบ พอมาถึงกรุงเทพฯ  ก็รีบบอกอาจารย์สุรินทร์  และแกนพวกเราทุกคน  เดินงานทันที

       เราประชุมกันอีกเป็นระยะ ๆ ที่สำนักงาน  ก.พ. ในปลายเดือนสิงหาคม ตอนนี้ได้รับความกรุณาจาก  พล.ต.ต.บัญชา  เนตินันท์ ( ยศขณะนั้น แอบสืบประวัติคร่าว ๆ มาแล้ว น่าเคารพจริง ๆ แล้วก็กล้าได้กล้าเสีย  เรียนหนังสือเก่งมาก นัยว่านั่งธรรมะทุกวัน )   คุณเฉลิมศักดิ์  นากสวาสดิ์   พล.ต.สะอาด  สนธิรักษ์   ( ภรรยาคือ คุณสุพัตรา  สนธิรักษ์  ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  บัณฑิตนิติศาสตร์ ที่ผมนับถือมากคนหนึ่ง )  พันตรีประชา  ธรรมโชติ  ประชุมกันเรื่องจะตั้งมูลนิธิหรือสมาคม  หรือจะคงเป็นชมรมไปก่อน ที่สุดแล้วก็ตกลงกันเป็นสมาคมไปเลย

       ผมเป็นอาจราย์นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวในวันนั้น ในใจนั้นรอการตัดสินใจของบัณฑิตกับนักศึกษาว่าจะเป็นสมาคมเลยมั้ย  แต่ต้องโต้แย้งจนตัวโก่ง  เพราะหากพูดดันเต็มที่จะกลายเป็นอาจารย์ดัน ( แม้ว่าใจจริง รอวันนี้อยู่ ) ปรากฎว่า ท่านบัญชา ดันเอง ดันแรงด้วย โครมเดียว ทุกคนตกลงจะเป็นก็เป็นกัน แล้วตกลงเลือก คุณสำราญ ถาวรายุศม์ เป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์ท่านแรก  ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุผลอื่น ๆ อีกมาก ที่ประชุมมอบให้  พล.ต.ต.บัญชา  เนตินันท์  ทำหน้าที่เลขาธิการ ยกร่างข้อบังคับสมาคม  เราดูกันว่า มสธ. เกิดวันที่  ๕  กันยายน  ดังนั้นหากเราทำข้อบังคับสมาคมเสร็จเร็ว ๆ แล้ว ไปยื่นจดที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๓๓  เรียกว่าเอกฤกษ์เอาชัย จำง่าย ๆ ว่า ยื่นจดวันที่  ๕  กันยายน  หรือปฏิสนธิวันนี้  และมาคลอดหรือเกิดวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๔  จะได้เป็นวันเดียวกับวันเกิดหรือก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อต่อไปภายหน้า สมาคม กับสาขาวิชาจะทำอะไรร่วมกันก็ง่ายดี ก็ตกลงกันตามนี้ หากจะได้รับอนุญาตเร็วกว่านี้ ขอให้ท่านบัญชา กรุณาดึง ๆ ไว้ก่อน ท่านก้ตกลงด้วย

       ต่อมาเราประชุมกันอีกเมื่อ  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๓๓  ที่สำนักงาน  ก.พ.แล้ว  ถือเอาผู้มาประชุมวันนี้ทุกคน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคม มี  ๑๕  คน  คือ คุณสำราญ  ถาวรายุศม์  เป็นนายกสมาคม  พล.ต.ท.บัญชา  เนตินันท์  พล.ต.สะอาด  สนธิรักษ์  พ.อ.บุญเถลิง  อนะมาน  พ.ต.ประชา  ธรรมโชติ  เป็นอุปนายก  พ.ต.อ.ทวี  สุวรรณโกศัย  เป็นเลขาธิการ  คุณเบญจวรรณ  ศรีสุขวัฒนา  เป็นเหรัญญิก  คุณวันเพ็ญ  บรรจงศิลป์  เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก  คุณเสฐียร  บุญมีรัตนโยธิน เป็นปฏิคม  คุณจำนง  หิรัญประดษฐ  เป็นนายทะเบียน   คุณวิจิตรา  มธุรสภาษณ์  เป็นสาราณียกร   คุณไพรวัลย์  วงศ์วร วรรณ  คุณสราวุธ  วรรณนรันดร์  คุณเฉลียว  คล้ายหนองสรวง  ร.ต.ท.บูรณะ  ศุภชลัชภ์  และคุณกาญจนา  โกไศยกานนท์  เป็นกรรมการกลาง  ส่วนคุณไชยา  สุริยันต์  คุณละม่อน  สุดห่วง  อาจารย์สุรินทร์ และผมไม่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจ

       ตราสมาคมนิติศาสตร์  ได้ปรับปรุงโดยใช้ตรา มสธ. ผสมกับตราชมรมนิติศาสตร์เดิม พล.ต.ท.บัญชา  เนตินันท์ จเรตำรวจกับคณะนายตำรวจ นายเวรคือ พ.ต.อ.อุเทน  ยมาภัย  พ.ต.ต.พูนยศ  บุญรักษ์ และ ร.ต.อ.มงคล  สุขะเดช   ร่วมกันจัดทำ และท่านอาจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช  กรุณาแนะนำปรับปรุง  เพิ่มเติม ประกอบกับการปรับแต่งรายละเอียดโดย อาจารย์ประจวบ  ไชยรักษ์  คุณพิทยา  ผลานันท์  และคุณเฉลิมชัย  เพิ่มพูล จึงเป็นตราที่สวยและงามสง่า ดังที่เห็นในปัจจุบัน
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 8
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9