• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

       จากนี้ไป  สมาคมนิติศาสตร์  จะได้เติบโตเป็นปึกแผ่นมั่นคงถาวรเป็นนิรันดร์ เคียงคู่กับ มสธ.ที่รักเรา และภาคภูมิ  สืบไป

       ท้ายนี้  ผมขอกราบขอบพระคุณ  และขอบคุณ  ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  ศาสตราจารย์   ดร.เอี่ยม  ฉายางาม  รองศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช  อาจารย์สุรินทร์  สฤษฏ์พงศ์  คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ทุกท่าน สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  บัณฑิตและนักศึกษานิติศาสตร์ทุกท่าน ในความกรุณาช่วยเหลือ  เกื้อกูล  พัฒนาการของชมรมนิติศาสตร์  และสมาคมนิติศาสตร์  มสธ. หากมีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกิน ท่านผู้ใด โดยทางใด  กราบขออภัยและอโหสิกรรมแก่ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง  เพราะผมรักนิติศาสตร์  มสธ.มาก  มากจนอยากเห็นสมาคมนี้  สามารถเป็นตัวแทนที่จะช่วยดูแลผลประโยชน์ด้านการเรียน  การสอน และบริการทั้งปวงจากมหาวิทยาลัยแทนนักศึกษาได้อย่างจริงจัง ดูแลประโยชน์แก่ตัวบัณฑิตที่ใกล้ชิดบัณฑิตจริง ๆ ยิ่งกว่าเพียงการจัดงานเลี้ยงเฮฮาอย่างเดียว และเป็นสายใยร้อยรัดหัวใจพวกเราไว้ด้วยศักดิ์ศรี  มีเกียรติภูมิ  รักกัน  ไม่ทิ้งกัน  ส่งเสริมกัน และให้อภัยแก่กัน

       การทำสมาคม  คงมิได้เพียงเพื่อให้มีชื่อเสียงไปสู่อำนาจอะไรที่ไหน แต่น่าจะเป็นไปเพื่อสร้างความดี ที่เป็นคุณ และสั่งสมเป็นบารมีธรรมจากการให้  ให้โดยบริสุทธิ์  ให้ผู้มีพระคุณ  ให้กัลยาณมิตรและให้ศิษย์รัก  เพราะ
"อำนาจล้วนไม่คงทน แต่บารมีนั้นยืนนาน"       มาถึงตรงนี้…ท่านล่ะ  เลือกอย่างไหน
ประวัติความเป็นของสมาคม :
หน้า : 9
หน้า : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9